Principis bàsics i normes de funcionament

La versión en castellano está a continuación

_______________________________________________________________________________

Principis Bàsics i Normes de Funcionament


Xarxa de Xarxes d'Intercanvi Valencianes - XXIV

La posada en funcionament de diferents grups d'intercanvi afins, va generar en el seu moment la necessitat de coordinar-se amb l'objectiu de recolzar-se mútuament.

Al llarg dels últims mesos aquests grups han anat funcionant, creixent, organitzant mercats conjunts, realitzant gran quantitat d'intercanvis i solucionant les incidències de la millor manera possible, amb el treball i la bona voluntat dels components de les comissions d'administració.

Al mateix temps s'han realitzat reunions de coordinació que han generat un acostament major entre els equips d'administració d'aquests grups d'intercanvi i entre les persones usuàries dels mateixos.

S'han establert certes normes comunes, s'ha alçat acta d'algunes de les reunions, ha sorgit nom per a aquest equip de coordinació... però de forma dispersa, sense que eixos acords s'hagen unificat, arreplegat d'alguna manera en algun punt únic de consulta, etc... Per tot això, creiem que ha arribat el moment de plasmar els presents Principis Bàsics i de Funcionament.

El nom acceptat per a aquesta agrupació de xarxes d'intercanvi, a sigut el de Xarxa de Xarxes d'Intercanvi Valencianes, d'ara en avant “la XXIV”.

Aquest Principis Bàsics i de Funcionament pretenen unificar d'alguna manera els criteris comuns que haurien d'adoptar-se o que ja estan acordats en les diferents Xarxes d'Intercanvi que componen la XXIV. Cada Xarxa disposarà dels seus propis principis bàsics i de funcionament consensuats per la seua pròpia assemblea.

La XXIV es crea amb la intenció, a més de facilitar el suport entre els grups, i la coordinació de mercats i ofertes, d'establir els Principis Bàsics i de Funcionament que a manera de recomanació respecte dels grups que la formen, puguen estos establir en els seus propis Principis Bàsics i Normes de Funcionament.

A- Principis bàsics

Les Xarxes d'Intercanvi integrades en la Xarxa de Xarxes d'Intercanvi Valencianes, complixen i accepten els consensos següents:

 1. En les Xarxes s'intercanvien béns, serveis i coneixements seguint criteris de cooperació, ecologia, justícia social i proximitat en la mesura que siga possible.

 1. Les diferents xarxes que componen la XXIV s'organitzen de forma assembleària i horitzontal. Cada assemblea serà sobirana i independent, estarà composta per tots els integrants de la xarxa i serà l'últim òrgan de decisió. Les seues decisions tindran preferència sobre qualsevol presa per l'assemblea de la XXIV.

 1. Les xarxes seran independents de qualsevol tipus d'organitzacions públiques o privades, moviments socials o religiosos, associacions, empreses, partits polítics, sindicats...

 1. La coordinació de Xarxes es realitza per mitjà de l'assemblea de la XXIV, composta per les comissions o equips d'administració oberts a tots els integrants de la seua Xarxa.

Podran existir comissions o grups de treball en la XXIV que sempre respondran davant de l'assemblea.

La no assistència reiterada i sense justificar a les assemblees de coordinació, a més de significar una falta de respecte cap a la resta de grups, s'entendrà com la manifestació per part del grup d'intercanvi del seu desig de no pertànyer a la XXIV.

 1. La XXIV tractarà només assumptes d'interès comú al conjunt de xarxes. La XXIV no és un òrgan d'intermediació.

 1. La XXIV té vocació d'expansió i de crear una xarxa territorial.

 1. Cada xarxa integrant de la XXIV tindrà un vot en la coordinadora.
La modificació dels principis bàsics requerirà l'acord per consens de l'assemblea sense que este es puga bloquejar amb menys del 20% dels vots.

Les decisions que afecten les normes de funcionament requeriran la majoria de l'assemblea.

 1. Les xarxes que a hores d'ara (modificat per l'assemblea el 02/10/2016, el 13/01/2018el 29/07/2018 y el 3/7/2022) componen la XXIV són (per data de creació):

Xarxa Local d'Intercanvi del Camp de Túria / ICDT
Xarxa València Horta Nord / XVHN
Horta Sud / CIHS
Ecored Chiva-Hoya de Buñol / ERHB
EcoXarxa de la Plana Baixa / EXPB
EcoXarxa Castelló / ECCS
Ecoxarxa La Safor-Valldigna / EXSV
EcoXarxa Marina Alta / EXMA

 1. Qualsevol Xarxa que per afinitat i confiança, desitge incorporar-se a la XXIV podrà sol·licitar la dita incorporació prèvia acceptació dels principis bàsics i de funcionament.

La inclusió d'una nova xarxa, suposa la modificació de l'apartat 8 d'estos principis bàsics.


B- Principis de funcionament

 1. Les Xarxes de la XXIV utilitzen la ferramenta de gestió Community Exchange System (CES).

 1. S'unifica la classificació per categories de les ofertes de tots els grups de la XXIV i s'habiliten les configuracions necessàries perquè es visualitzen conjuntament.

 1. Totes les xarxes es comprometen a cuidar i mantindre els espais compartits del programa (ofertes/demandes/avisos), esborrant les inadequades o que no complisquen els principis acordats (ex. Superar el 50% en euros) i vetlaran per la correcta classificació de les categories.

 1. Les monedes de la XXIV es denominen Eco sense perjuí del que decidisca cada Xarxa.

 1. Es pren com a referència 10 Ecos = 10 Euros = 1 hora, no tractant-se d'una paritat.

 1. Les persones usuàries de cada xarxa partixen de saldo zero en el moment de l'acceptació de l'alta, permetent-se l'endeutament que no podrà superar els 300 ecos excepte acord justificat expresse de l'assemblea local.
 2. La generació d'Ecos només podrà efectuar-se, per mitjà de la realització d'un servici o la venda d'un bé, no estant permesa la venda o canvi d'ecos per euros excepte per als col·lectius organitzats i autoritzats per l'assemblea de cada xarxa.

 1. El percentatge en euros, en les xarxes que els admeten en un intercanvi, no podrà superar el 50% (aquest percentatge s'assumix com una mesura de transició cap a l'ús exclusiu de moneda social). En els mercats de la XXIV no es podran realitzar transaccions en euros.

 1. S'establix com a necessària la identificació dels integrants de cada xarxa pel nom, cognoms, adreça, correu i telèfon, si bé cada persona usuària podrà ocultar les dades que considere necessaris, excepte els mínims indispensables per a contactar amb ella.

 1. Els equips d'administració es responsabilitzaran de la identificació de les persones que sol·liciten noves altes, per mitjà d'algun sistema que garantisca la dita identificació.

 1. Els equips d'administració s'asseguraran que les noves usuàries coneixen les normes de funcionament dels respectius grups, i que les accepten.

Totes les xarxes tindran una breu guia d'acollida i bones pràctiques, en el seu defecte cada xarxa articularà mitjans perquè els nous membres entenguen i accepten els termes i condicions de funcionament.

 1. Les persones usuàries només podran tindre un compte individual, tant en les xarxes que formen part de la XXIV com en qualsevol de les del CES. No obstant això, podran formar part d'altres comptes col·lectius. Aquests casos han de ser aprovats per les assemblees locals i posats en coneixement de la XXIV.

 1. Es recomana que les xarxes limiten el seu creixement a un grandària que garantisca el coneixement mutu, la confiança i la proximitat entre les usuàries, facilitant la creació d'altres, sempre que funcionalment siguen viables.

 1. Es realitzaran mercats d'intercanvi coordinats, itinerants i rotatius. Estos mercats suposen un punt de trobada de les usuàries dels grups que pertanyen a la XXIV i de les altres persones que acudisquen, així com el suport en la celebració dels mateixos per part de la resta de grups. Els mercats se celebraran cada 15 dies aproximadament, cap a la mitat i fi de mes, establint-se un calendari amb la suficient antelació indicant les dates i l'orde dels grups que els organitzen.

 1. A cada grup d'intercanvi de la XXIV li correspon organitzar el seu corresponent mercat. La convocatòria de cada mercat es realitzarà com a mínim una setmana abans de la seua celebració, i en ella constarà la data, hora i lloc, es podrà adjuntar el cartell de l'esdeveniment i en cas d'oferir menjar posterior, s'indicarà el menú, preu i forma de reserva. Per a la localització del lloc s'adjuntarà un enllaç a alguna de les webs de mapes existents. Per a l'elecció del lloc del mercat es tindrà en compte en la mesura que siga possible que existisquen zones d'aparcament per a vehicles.

 1. Davant de l'ingrés de nous grups en la XXIV, s'estudiarà la freqüència dels mercats coordinats.

 1. Les Xarxes que componen la XXIV podran aportar un projecte experimental que puga estar al marge, mai contradir, aquests principis bàsics amb el procediment següent:
El projecte cal que estiga aprovat per l'assemblea de la xarxa local, cal que tinga caràcter temporal, i justificar la seua necessitat i conveniència per al bé comú. Cal que s'informe a l'assemblea de coordinació de la XXIV, tant el projecte que es vol experimentar com el temps necessari per a verificar si és convenient, necessari i viable. Passat aquest temps es presentaran els resultats i la XXIV decidirà si és convenient l'adaptació o modificació dels principis per a donar cabuda al projecte.

 1. S'habilita un blog per a la publicació dels acords i una altra informació de la XXIV i un compte de correu d'informació.

http://coordinaciolavintiquatre.blogspot.com.es/
laxxiv.24@gmail.com


_________________________________________________________________________
Principios Básicos y Normas de Funcionamiento


Xarxa de Xarxes d´Intercanvi Valencianes - XXIV


La puesta en funcionamiento de distintos grupos de intercambio afines, generó en su momento la necesidad de coordinarse con el objetivo de apoyarse mutuamente.

A lo largo de los últimos meses estos grupos han ido funcionando, creciendo, organizando mercados conjuntos, realizando gran cantidad de intercambios y solucionando las incidencias de la mejor manera posible, con el trabajo y la buena voluntad de los componentes de las comisiones de administración.

Al mismo tiempo se han realizado reuniones de coordinación que han generado un acercamiento mayor entre los equipos de administración de estos grupos de intercambio y entre las personas usuarias de los mismos.

Se han establecido ciertas normas comunes, se ha levantado acta de algunas de las reuniones, ha surgido nombre para este equipo de coordinación... pero de forma dispersa, sin que esos acuerdos se hayan unificado, recogido de alguna manera en algún punto único de consulta, etc... Por todo ello, creemos que ha llegado el momento de plasmar los presentes Principios Básicos y de Funcionamiento.

El nombre aceptado para esta agrupación de redes de intercambio, a sido el de Xarxa de Xarxes d'Intercanvi Valencianes, en adelante “la XXIV”.

Estos Principios Básicos y de Funcionamiento pretenden unificar de alguna manera los criterios comunes que deberían adoptarse o que ya están acordados en las diferentes Redes de Intercambio que componen la XXIV. Cada Red dispondrá de sus propios principios básicos y de funcionamiento consensuados por su propia asamblea.

La XXIV se crea con la intención, además de facilitar el apoyo entre los grupos, y la coordinación de mercados y ofertas, de establecer los Principios Básicos y de Funcionamiento que a modo de recomendación con respecto a los grupos que la forman, puedan estos establecer en sus propios Principios Básicos y Normas de Funcionamiento.

A- Principios básicos

Las Redes de Intercambio integradas en la Xarxa de Xarxes d´Intercanvi Valencianes, cumplen y aceptan los siguientes consensos:

 1. En las Redes se intercambian bienes, servicios y conocimientos siguiendo criterios de cooperación, ecología, justicia social y cercanía en la medida de lo posible.
 1. Las distintas redes que componen la XXIV se organizan de forma asamblearia y horizontal. Cada asamblea será soberana e independiente, estará compuesta por todos los integrantes de la red y será el último órgano de decisión. Sus decisiones tendrán preferencia sobre cualquiera tomada por la asamblea de la XXIV.
 1. Las redes serán independientes de todo tipo de organizaciones públicas o privadas, movimientos sociales o religiosos, asociaciones, empresas, partidos políticos, sindicatos...
 1. La coordinación de Redes se realiza mediante la asamblea de la XXIV, compuesta por las comisiones o equipos de administración abiertos a todos los integrantes de su Red.
  Podrán existir comisiones o grupos de trabajo en la XXIV que siempre responderán ante la asamblea.
  La no asistencia reiterada y sin justificar a las asambleas de coordinación, además de significar una falta de respeto hacia el resto de grupos, se entenderá como la manifestación por parte del grupo de intercambio de su deseo de no pertenecer a la XXIV.
 1. La XXIV tratará solo asuntos de interés común al conjunto de redes. La XXIV no es un órgano de intermediación.
 1. La XXIV tiene vocación de expansión y de crear una red territorial.
 1. Cada red integrante de la XXIV tendrá un voto en la coordinadora.
  La modificación de los principios básicos requerirá el acuerdo por consenso de la asamblea sin que este se pueda bloquear con menos del 20% de los votos.
  Las decisiones que afecten a las normas de funcionamiento requerirán la mayoría de la asamblea.
 1. Las redes que a día de hoy (modificado por la asamblea el 02/10/2016, el 13/01/2018el 29/07/2018 y el 3/7/2022) componen la XXIV son (por fecha de creación):
Xarxa Local d'Intercanvi del Camp de Túria / ICDT
SIL Meliana / SILM
Horta Sud / CIHS
Ecored Chiva-Hoya de Buñol / ERHB
EcoXarxa de la Plana Baixa / EXPB
EcoXarxa Castelló / ECCS
Ecoxarxa La Safor-Valldigna / EXSV
EcoXarxa Marina Alta / EXMA
 1. Cualquier Red que por afinidad y confianza, desee incorporarse a la XXIV podrá solicitar dicha incorporación previa aceptación de los principios básicos y de funcionamiento.
  La inclusión de una nueva red, supone la modificación del apartado 8 de estos principios básicos.

B- Principios de funcionamiento

 1. Las Redes de la XXIV utilizan la herramienta de gestión Community Exchange System (CES).
 2. Se unifica la clasificación por categorías de las ofertas de todos los grupos de la XXIV y se habilitan las configuraciones necesarias para que se visualicen conjuntamente.
 3. Todas las redes se comprometen en cuidar y mantener los espacios compartidos del programa (ofertas/demandas/avisos), borrando las inadecuadas o que no cumplan los principios acordados (ej. superar el 50% en euros) y velarán por la correcta clasificación de las categorías.
 4. Las monedas de la XXIV se denominan Eco sin perjuicio de lo que decida cada Red.
 5. Se toma como referencia 10 Ecos = 10 Euros = 1 hora, no tratándose de una paridad.
 6. Las personas usuarias de cada red parten de saldo cero en el momento de la aceptación del alta, permitiéndose el endeudamiento que no podrá superar los 300 ecos excepto acuerdo justificado expreso de la asamblea local.
 7. La generación de Ecos sólo podrá efectuarse, mediante la realización de un servicio o la venta de un bien, no estando permitida la venta o cambio de ecos por euros salvo para los colectivos organizados y autorizados por la asamblea de cada red.
 8. El porcentaje en euros, en las redes que los admitan en un intercambio, no podrá superar el 50% (este porcentaje se asume como una medida de transición hacia el uso exclusivo de moneda social). En los mercados de la XXIV no se podrán realizar transacciones en euros.
 9. Se establece como necesaria la identificación de los integrantes de cada red por el nombre, apellidos, dirección, correo y teléfono, si bien cada persona usuaria podrá ocultar los datos que considere necesarios, salvo los mínimos indispensables para contactar con ella.
 10. Los equipos de administración se responsabilizarán de la identificación de las personas que soliciten nuevas altas, mediante algún sistema que garantice dicha identificación.
 11. Los equipos de administración se aseguraran que las nuevas usuarias conocen las normas de funcionamiento de los respectivos grupos, y que las aceptan.
  Todas las redes tendrán una breve guía de acogida y buenas prácticas o en su defecto cada red articulará medios para que los nuevos miembros entiendan y acepten los términos y condiciones de funcionamiento.
 12. Las personas usuarias sólo podrán tener una cuenta individual, tanto en las redes que forman parte de la XXIV como en cualquiera de las del CES. No obstante, podrán formar parte de otras cuentas colectivas. Estos casos deben ser aprobados por las asambleas locales y puestos en conocimiento de la XXIV.
 13. Se recomienda que las redes limiten su crecimiento a un tamaño que garantice el conocimiento mutuo, la confianza y la cercanía entre las usuarias, facilitando la creación de otras, siempre que funcionalmente sean viables.
 14. Se realizarán mercados de intercambio coordinados, itinerantes y rotativos. Estos mercados suponen un punto de encuentro de las usuarias de los grupos que pertenecen a la XXIV y de las demás personas que acudan, así como el apoyo en la celebración de los mismos por parte del resto de grupos. Los mercados se celebrarán cada 15 días aproximadamente, hacia mediados y finales de mes estableciéndose un calendario con la suficiente antelación indicando las fechas y el orden de los grupos que los organicen.
 15. A cada grupo de intercambio de la XXIV le corresponde organizar su correspondiente mercado. La convocatoria de cada mercado se realizará como mínimo una semana antes de su celebración, y en ella constará la fecha, hora y lugar, se podrá adjuntar el cartel del evento y en caso de ofrecer comida posterior, se indicará el menú, precio y forma de reserva. Para la localización del lugar se adjuntará un enlace a alguna de las webs de mapas existentes. Para la elección del lugar del mercado se tendrá en cuenta en la medida de lo posible que existan zonas de aparcamiento para vehículos.
 16. Ante el ingreso de nuevos grupos en la XXIV, se estudiará la frecuencia de los mercados coordinados.
 17. Las Redes que componen la XXIV podrán aportar un proyecto experimental que pueda estar al margen, nunca contradecir, estos principios básicos con el siguiente procedimiento:
  El proyecto debe estar aprobado por la asamblea de la red local, debe tener carácter temporal, y justificar su necesidad y conveniencia para el bien común. Debe informarse a la asamblea de coordinación de la XXIV, tanto el proyecto que se quiere experimentar como el tiempo necesario para verificar si es conveniente, necesario y viable. Pasado este tiempo se presentarán los resultados y la XXIV decidirá si es conveniente la adaptación o modificación de los principios para dar cabida al proyecto.
 18. Se habilita un blog para la publicación de los acuerdos y otra información de la XXIV y una cuenta de correo de información.
  laxxiv.24@gmail.com